Regulamin zawodów

REGULAMIN imprezy
10. Luboński Bieg Niepodległości im. ppłk Ludwika Misieka, edycja  przełajowa

 1. CELE IMPREZY:

Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
Popularyzacja biegania, propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną,
Promocja miasta Luboń.

 1. ORGANIZATOR:

Ronin Running  Adam Chudzicki NIP 7772953554
Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24
Kontakt do organizatora: lbn.kontakt@gmail.com

 1. TERMIN, MIEJSCE, LIMIT UCZESTNIKÓW:

Zawody odbędą się 11 listopada 2020 r.  (środa),
START oraz Meta biegu mają miejsce na ulicy Magazynowej w Luboniu. Zawodnicy rywalizują w trzech falach o godzinach: 10:00, 12:00 i 14:00.  W każdej fali wystartuje po 250 osób.
Zawodnik zobowiązany jest do startu z przydzielonej fali. W przypadku startu z innej zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
Organizator zastrzega limit   750 uczestników w otwartym panelu zgłoszeń (w tym osoby zaproszone przez organizatora: uczestnicy wszystkich edycji biegu, przedstawiciele sponsorów i partnerów imprezy).      

 1. TRASA I DYSTANS:

Dystans: ok. 9 kilometrów.
Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 25 minut.
Trasa ma charakter przełajowy.
Nawierzchnia: ok. 95% teren krosowy, ok 5% asfalt.
Trasa będzie oznakowana co 1 km.

Uczestnicy którzy nie ukończą wyścigu w określonym wyżej limicie są zobowiązani do przerwania biegu, i stosowania się  do wytycznych osób zabezpieczających trasę.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 16 lat. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietu startowego). Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem.

Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
Numer startowy zostanie przesłany droga elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.

W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dniu:

– w środę tj. w dniu biegu, tj. 11.11.2020 r.  Biuro zlokalizowane będzie w Parku Siewcy w Luboniu. Czynne od godziny 8:00 do godziny 13:45.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zameldowania (w przypadku startu w klasyfikacji Najszybszy Lubonianin/Lubonianka).
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numeru startowego nie należy zginać, składać, zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru.

Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

Zawodnicy ustawiają się w strefach czasowych wg aktualnej dyspozycji.

PAKIET STARTOWY I OPŁATA :

Opłata startowa wynosi:

– od 18 września (piątek) do 18 października (niedziela)- 45 złotych
– od 19 października (poniedziałek) do 6 listopada (piątek) – 55 złotych
Zniżki przy opłacie startowej:

Dla osób powyżej 60. roku życia (decyduje rocznik) – wpisowe wynosi 30 zł do 18 października (niedziela). W celu zniżki zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorem na lbn.kontakt@gmail.com do końca października.

Uczestnicy rejestrujący sie lub przepisujące pakiet po 30 października nie mają zagwarantowanej personalizacji numeru startowego ( tzn. numeru imiennego).

W przypadku uzyskania 750 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta.

W przypadku konieczności odwołania imprezy, do dnia 09 listopada organizator przewiduje zwrot wpisowego pomniejszonego o kwotę 5-10zł w zależności od daty wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z Covid-19.

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje:
– numer startowy wraz z  agrafkami,
– paczkę pieczywa chrupkiego od ufundowaną przez firmę Tovago
– rogal świętomarciński oraz butelkę wody mineralnej na mecie,
– medal na mecie po ukończeniu biegu,
– dla wszystkich kobiet na mecie – kwiat w kolorze białym lub czerwonym

Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę do piątku   06 listopada 2020 r. godz. 20:00.  W tym celu należy skontaktować się z firmą Maratończyk Poznań obsługującą zapisy na adres:       kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl lub z organizatorem na adres: lbn.kontakt@gmail.com

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY:

W 10. Lubońskim Biegu Niepodległości będą prowadzone następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – pierwsze 3 miejsca

Kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

M16 – mężczyźni 16 – 19 lat
M20 – mężczyźni 20 – 29 lat
M30 – mężczyźni 30 – 39 lat
M40 – mężczyźni 40 – 49 lat
M50 – mężczyźni 50 – 59 lat
M60 – mężczyźni 60 – 64 lat
M65+ mężczyźni 65 lat i powyżej

Kobiety:

K16 – kobiety 16 – 19 lat
K20 – kobiety 20 – 29 lat
K30 – kobiety 30 – 39 lat
K40 – kobiety 40 – 49 lat
K50 – kobiety 50 – 59 lat
K60 – kobiety 60 – 64 lat
K65+ – kobiety 65 lat i powyżej

Najszybszy Lubonianin – 3 pierwsze osoby,
Najszybsza Lubonianka – 3 pierwsze osoby,

Szczegółowy opis nagród, jaki otrzymają zawodnicy, znajduję się na stronie biegu w zakładce „Nagrody” na stronie lubonskibiegniepodleglosci.eu

UWAGA: Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej). W klasyfikacji generalnej będzie sumą wyników uzyskanych przez zawodników w 3 falach. Klasyfikacja utworzona zostanie na podstawie czasu netto.

Osoby nagrodzone otrzymają nagrodę drogą pocztową.

 1. ZASADY SANITARNE PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW:

Podczas odbierania pakietu startowego zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Uczestnikom zaleca się dezynfekcję dłoni zarówno przed odbiorem pakietu startowego oraz przed wejściem do strefy startowej.
Start biegu odbywa się falami po 250 osób- uczestnicy nie mogą startować z innej fali niż z tej którą zdeklarowali podczas zapisu.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania zasad dystansu społecznego, nie gromadzenia się oraz słuchania wytycznych służb zabezpieczających imprezę.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu  jest Ronin Running Adam Chudzicki.

Dane osobowe uczestników  imprezy „10. Luboński Bieg Niepodległości im. ppłk Ludwika Misieka” przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Rodzice / opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).

Przetwarzanie danych uczestników, w związku ze startem w Lubońskim Biegu Niepodległości, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a następnie respektowania regulaminu imprezy,

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.
W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany.
Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu.
Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.lubonskibiegniepodleglosci.eu,
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych,
Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu,
W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących,
Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy: 10. Luboński Bieg Niepodległości. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania,
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w biegu,          
Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej,          
W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną drogą niż ta wskazana przez organizatora,        
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych organizatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innych uczestników biegu,           
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi biegu.

Adam Chudzicki
Dyrektor Lubońskiego Biegu Niepodległości