Regulamin zawodów

 1. Luboński Bieg Niepodległości
  im. ppłk Ludwika Misieka – regulamin zawodów

CELE IMPREZY:

  • Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • Promocja miasta Luboń.
  • Popularyzacja biegania oraz propagowanie zdrowego stylu życia

ORGANIZATOR:

  • Ronin Running Adam Chudzicki NIP 7772953554 REGON 364003315
   Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24
   Kontakt do organizatora: lbn.kontakt@gmail.com

TERMIN, MIEJSCE, LIMIT UCZESTNIKÓW:

  • Zawody odbędą się 11 listopada 2022 r. (piątek),
  • START/META: Następuje o godzinie 1111 z ulicy 11 listopada ( w okolicy skrzyżowania z ul. Hugona Kołłątaja),
  • Organizator zastrzega limit  1111 uczestników w otwartym panelu zgłoszeń (plus osoby zaproszone przez organizatora: uczestnicy wszystkich edycji biegu, przedstawiciele sponsorów i partnerów imprezy, osoby startujące na wózkach).      

TRASA I DYSTANS:

  • Dystans: 10 kilometrów (dwie pętle: pierwsza długości ok. 4,3km druga ok. 5,7km)
  • Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę i 30 minut.
  • Trasa: ulice Lubonia (100% asfalt). Trasa posiada atest PZLA.
  • Trasa będzie oznakowana co 1 km. Punkt z wodą znajduję się w okolicach 5 km.
  • Bieg odbywa na trasie się przy wyłączonym ruchu kołowym.
   Uczestnicy którzy nie pokonają 1 pętli  się na 5km do godziny 12:00             oraz nie ukończą rywalizacji do godziny 12:45 są zobowiązani do przerwania biegu, opuszczenia ulic i stosowania się  do wytycznych osób zabezpieczających trasę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 16 lat. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietu startowego). Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z opiekunem.
  • Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
   Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Numery startowe zostaną przyznane po zamknięciu zapisów na bieg.
  • Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową.
  • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów dniach:
   – w czwartek  11.2022 r. na Hali Lubońskiego  Ośrodka Sportu i Rekreacji (Luboń ul. Hugona Kołłątaja 2) w  godzinach 1700 – 1930,
   – w piętek tj. w dniu biegu, tj. 11.11.2018 r. w godzinach 8001030
  • Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia oraz miejsca zameldowania.
   Istnieje możliwość upoważnienia osoby do odbioru pakietu. Potrzebne jest  do tego ksero dowodu osobistego ( obie strony ) oraz wypełnione oświadczenie (do pobrania na stronie biegu w zakładce „strefa zawodnika”). Ksero jest wymagane tylko na okazanie, organizator nie zatrzymuje go.
  • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych mocowanych do butów. Po ukończeniu biegu należy zwrócić chip, podczas wychodzenia ze strefy zawodnika.
  • Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.  
  • Zawodnicy ustawiają się w strefach czasowych wg czasów podanych podczas zgłoszenia. Strefy ustawione są wg następującej kolejności:
   – strefa Elity – (numery startowe od 1 do 25),
   – strefa A –  zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 40minut,
   – strefa B – zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 45minut,
   – strefa  C- zawodnicy i zawodniczki z wynikami  poniżej 50 minut,
   – strefa D – zawodnicy i zawodniczki z wynikami poniżej 60minut
   – strefa E – zawodnicy i zawodniczki z wynikami powyżej 60minut.
   Oznaczenie strefy znajduję się na numerku startowym.

PAKIET STARTOWY I OPŁATA :

Opłata startowa wynosi:

 • od 11 sierpnia (czwartek) do 2 października (niedziela) – 65 złotych
 • od 3 października (poniedziałek) do 23 października (niedziela) – 70 złotych
 • od 24 października (poniedziałek) do 6 listopada (niedziela) – 75 złotych

AKTUALIZACJA

 • 10 listopada (czwartek) 10 pakietów- 90 złotych

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy startujący na wózkach- w celu rejestracji proszenie są o kontakt z organizatorem.
Uczestnicy rejestrujący sie lub przepisujące pakiet po 30 października nie mają zagwarantowanej personalizacji numeru startowego ( tzn. numeru imiennego).
W przypadku uzyskania 1111 opłaconych osób lista startowa zostaje zamknięta.
UWAGA: W przypadku wprowadzenie obostrzeń sanitarnych zakazujących przeprowadzenia imprezy organizator zwraca wpisowe pomniejszone o kwotę 10zł.

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje:
– numer startowy wraz z  agrafkami,
– rogal świętomarciński oraz butelkę wody mineralnej na mecie,
– medal na mecie po ukończeniu biegu,
– dla wszystkich kobiet na mecie – kwiat w kolorze białym lub czerwonym,
– posiłek regeneracyjny po biegu (do wyboru: sałatka wegetariańska, kiełbasa z chlebem lub zupa pomidorowa- zawodnik deklaruje podczas zapisów jaki posiłek wybiera), 

Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na inną osobę do niedzieli 30 października 2022r. godz. 20:00.  W tym celu należy skontaktować się z organizatorem na adres: lbn.kontakt@gmail.com

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

W 10. Lubońskim Biegu Niepodległości będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – pierwsze 3 miejsca
 • Kategorie wiekowe: pierwsze 3 miejsca
  Mężczyźni:

  • M16 – mężczyźni 16 – 19 lat
  • M20 – mężczyźni 20 – 29 lat
  • M30 – mężczyźni 30 – 39 lat
  • M40 – mężczyźni 40 – 49 lat
  • M50 – mężczyźni 50 – 59 lat
  • M60 – mężczyźni 60 – 64 lat
  • M65 – mężczyźni 65-69 lat
  • M70+ mężczyźni w wieku powyżej 70 lat

Kobiety:

 • K16 – kobiety 16 – 19 lat
 • K20 – kobiety 20 – 29 lat
 • K30 – kobiety 30 – 39 lat
 • K40 – kobiety 40 – 49 lat
 • K50 – kobiety 50 – 59 lat
 • K60 – kobiety 60 – 64 lat
 • K65+ – kobiety 65 lat i powyżej
 • Najszybszy Lubonianin – 3 pierwsze osoby,
 • Najszybsza Lubonianka – 3 pierwsze osoby,
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik startujący na wózku inwalidzkim – (wózek aktywny o napędzie bezpośrednim. Nie dopuszcza się startu na wózkach sportowych o napędzie pośrednim typu „handbike”) – 3 pierwsi mężczyźni i 3 pierwsze kobiety. Osoba klasyfikowana w tej kategorii musi rywalizować samodzielnie bez wsparcia osób trzecich.
 • Najszybsza/y zawodniczka/zawodnik biegnący z flagą* – 1 miejsce
  *Klasyfikacja biegaczy z flagą: uczestnik cały dystans musi przebiec z rozwiniętą flagą. Udział w tej kategorii należy uwzględnić przy zgłoszeniu. Flagi zapewnia organizator – liczba ograniczona. O otrzymaniu flagi decyduje kolejność odbioru pakietu startowego. Flagi będą do odbioru w biurze zawodów przy stanowisku nr 1. Osoby startujące z flagą przymocowaną np. do wózka dziecięcego nie będę sklasyfikowane w tej kategorii.
 • Nagrody zostaną opublikowane na stronie biegu na miesiąc przed jego przeprowadzeniem.
 • Osoby, które nie będą obecne podczas ceremonii zakończenia imprezy, mają czas na skontaktowanie się z organizatorem w sprawie odbioru nagrody do poniedziałku 14 listopada 2022 r. Po tym terminie nagroda nie będzie przyznawana.
  UWAGA: Nagrody nie dublują się (osoba nagrodzona w kategorii generalnej nie może być nagrodzona w kategorii wiekowej). W klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg czasu netto.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Ronin Running Adam Chudzicki ul. Dojazdowa 24 62-030 Luboń NIP:7772953554 (zwany dalej „Administratorem”).
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Ronin Running Adam Chudzicki ul. Dojazdowa 24 62-030 Luboń NIP:7772953554 w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Ronin Running Adam Chudzicki ul. Dojazdowa 24 62-030  Luboń NIP:7772953554. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a następnie respektowania regulaminu imprezy,
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie LOSiR-u,
 • Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety,
 • W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany,
 • Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu.
 • Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www.lubonskibiegniepodleglosci.eu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi uczestników do celów marketingowych,
 • Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu,
 • W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących,
 • Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy: 10. Luboński Bieg Niepodległości. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania,
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w biegu,
 • Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej,
 • W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną drogą niż ta wskazana przez organizatora,
 • W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego ( karetka pogotowia, samochód policji) uczestnicy są zobowiązani do przepuszczenia pojazdu lewą stroną jezdni,
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych organizatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innych uczestników biegu,
 • Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi biegu.
  Adam Chudzicki
  Dyrektor Lubońskiego Biegu Niepodległości